Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika

    Je štátna evidencia o fyzických osobách, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

    Do matriky sa zapisujú i doplňujúce údaje, ako napríklad údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Z matriky môžete získať výpisy – rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia  o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík. Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.


    Na Matričnom úrade v Dubodiele sa vybavujú matričné prípady od 1. 1. 1950. Matričné zápisy do roku 1950 sa vybavovali na Matričnom úrade vo Veľkých Držkovciach.

 

1. Narodenie dieťaťa

    Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list  a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady: 

 • dieťa narodené v platnom manželstve: občiansky preukaz, sobášny list
 • dieťa narodené slobodnej matke: občiansky preukaz
 • dieťa narodené rozvedenej matke: občiansky preukaz, rozsudok o rozvode
 • dieťa narodené vdove: občiansky preukaz, úmrtný list manžela

 

2. Žiadosť o uzavretie manželstva

      Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade (civilný sobáš), dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Pri cirkevnom sobáši si snúbenci vyplnenú a podpísanú žiadosť, potvrdenú Matričným úradom zanesú na Farský úrad. Po uzavretí manželstva doručí Farský úrad Matričnému úradu podpísanú zápisnicu o uzavretí manželstva, na základe ktorej matrikárka vyhotoví sobášny list.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzavretie manželstva /poskytne vám ho Matričný úrad/
 • rodný list (originál) obidvoch snúbencov
 • platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/ manželky
 • v prípade sobáša maloletého Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému

 

Poplatky za uzavretie manželstva

 • medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Dubodiele:  bez poplatku
 •  medzi štátnym občanom SR /s trvalým pobytom v Dubodiele/ a cudzincom:  70,00 €
 •  povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi      občanmi SR /delegovaný sobáš/:  20,00 €
 •  pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR: 20,00 €
 •  povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby:  20,00 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti:  70,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a   cudzincom:   35,00 €

 

3. Úmrtie

     Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenia pre zamestnávateľa o vybavovaní pohrebu a o účasti na pohrebe.

Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho (vystaví ho obhliadajúci lekár)
 • občiansky preukaz zosnulého

 

Osobitná matrika

     Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky zriadenej pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje buď zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR.

Potrebné doklady:

 • originál cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého. Preklad je treba zabezpečiť v SR.
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, tieto musia byť pred úradným prekladom legalizované v danom štáte, t.j. opatrené vyšším overením alebo overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostil)
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu

 

 

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania

 • osvedčenie listín, dokladov, fotokópie, za každú aj začatú stranu:  2,00 €
 • osvedčenie podpisu na listine:  2,00 €
 • potvrdenie o trvalom pobyte:  5,00 €
 • vyhotovenie výpisu z matričnej knihy /rodný, sobášny, umrtný list):  5,00 €

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12.00    12.30 - 15:30
Streda:     7:30 – 12.00    12.30 - 17:00
Piatok:     7:30 – 12.00    12.30 - 14:00

 

Matrikárka: Jitka Petríková, tel. kontakt: 032/6596821
 


 

Udržujme životodárnu vodu v našich krásnych lesoch, v prírode a v pôde

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka